In het algemeen

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE FYSIEKE VERKOOP

Smart 4 Invest SRL, hier na te noemen S4I SRL. Elke geplaatste bestelling impliceert de volledige en on voorwaardelijke instemming van de klant met deze algemene voorwaarden, zonder enige beperking noch voorbehoud:

Wettelijke bepalingen

Wij brengen de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de website www.debetaaloplossing.be :

Juridische informatie:

  • Status van de eigenaar: SRL
  • Bedrijfsnaam: Smart4Invest
  • Adres: Waterlosesteenweg 198, 1640 Sint-Genesius-Rode, België
  • Telefoon: (+32) 02/673.76.03
  • BTW-AANTAL: BE0684.588.683
  • E-mail: info@smart4invest.com
  • Verantwoordelijk voor de website: Anastassios BALOJI
  • Neem contact op met de publicatiemanager: marketing@smart4invest.com


Vordering

Elke klacht (inclusief intrekkingsrecht) moet worden ingediend binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de ondertekening van de bestelbon. Het verzoek moet schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden gedaan, poststempel als bewijs. In geval van annulering van de bestelling binnen deze termijn, zal S4I SPRL het volledig ontvangen bedrag terugbetalen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de aangetekende zending. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden, termijnen en vormen, kan de klant niet langer deze bestelling betwisten en de bestelling en (of) factuur zal als aanvaard worden beschouwd.

1. Het indiening van een vordering…

Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

2. In het geval dat de bestelling niet klopt na aanvaarding en ondertekening van de bestelbon

behoudt S4I SPRL de vrijheid om te kiezen of zij al dan niet aanvaardt om de bestelling te wijzigen door een nieuwe bestelling. In dit geval kan S4I SPRL van de klant ook een extra verplaatsingsvergoeding van  40,00 € exclusief BTW eisen, gevolgd door een forfaitaire administratieve vergoeding van 25,00 €.

3. Elke beëindiging

Moet uitsluitend per aangetekend schrijven worden gemeld, poststempel als bewijs. De beëindiging vindt plaats op de eerste dag van de maand na ontvangst.

4. Betaling van facturen

Pro-forma facturen voorschotten of bestelbon dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen tenzij anders overeengekomen op de bestelbon. In het geval dat de klant wenst af te zien van de bestelling en hij zijn intrekkingsrecht niet heeft laten gelden binnen 7 dagen na ondertekening  van de bestelbon is een vergoeding gelijk aan 50% van de bestelling onherroepelijk verschuldigd. Voor bestellingen van het type “aanvraag verhuring” en tenzij anders aangegeven, zijn de voorwaarden van punt 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

5. Toestemming van de klant

De betaling van facturen door de klant duidt zijn akkoord aan met de laatste versie van de algemene voorwaarden, beschikbaar op onze website en op eenvoudige aanvraag (telefoon, post, brief).

6. Terugkeer van oude apparatuur

Wanneer het selectievakje “OVERNAME VAN MATERIEEL”  wordt aangevinkt, verbindt S4I SPRL zich ertoe het materieel terug te sturen aan de concurrerende exploitant; de administratieve stappen worden aan de klant in rekening gebracht (15,00 € exclusief BTW voor het terugsturen door S4I SPRL met ontvangstmelding).

7. Opzegtermijn

Het herroepingsrecht vervalt zodra de apparatuur bij de klant is geïnstalleerd en functioneert.

8. Beëindiging

De klant kan het contract eenzijdig opzeggen door betaling van de resterende maandelijkse termijnen zoals voorzien in het contract.

Niet-Betaling

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag, zal de betaling van alle facturen onmiddellijk opeisbaar zijn en zal een extra verhoging van 1,5% maandelijks van de te betalen bedragen worden toegepast als kosten voor te late betalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling met  een minimum van  € 40,00 exclusief BTW. Indien een betalingsovereenkomst en of een aanbetaling werd verleend aan de klant, wordt deze ongeldig en wordt het totale bedrag van de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling in de aanmaningsmail van rechtswege gevorderd.

Niet-Betaling na 7 dagen

In geval van niet-betaling 7 dagen na verzending van de tweede aanmaning tot betaling, zal de schuld worden toevertrouwd aan een invorderingsbedrijf dat het vervolg van het dossier op zich zal nemen. De kosten van aanmaning of ingebrekestelling per aangetekende brief  zullen gefactureerd worden aan € 40,00 per brief exclusief BTW als vaste en onherleidbare schadevergoeding.

Onze Rechten

S4I SPRL is gerechtigd de bestelde diensten te laten verrichten door elke medewerker of onderaannemer van zijn keuze, onder de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering.

De installatie

De interne bekabeling of elektrische aansluiting is nooit opgenomen in de installatiewerkzaamheden en zal apart in rekening worden gebracht. Ze moeten op de bestelbon worden vermeld op straffe van het veroorzaken van onvoorziene vertragingen op de dag van de installatie en waarvoor S4I SPRL niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Partijrechten

De Partij die door dergelijke gebeurtenissen is getroffen (overmacht of toevallige gebeurtenis) zal de andere partij zo snel mogelijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het voorkomen van deze gebeurtenis. De partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk moeten overleggen om samen de uitvoering van de bestelling te bepalen voor de duur van de overmacht.

Klantverplichting

De klant zorgt ervoor dat het geleverde materieel wordt geïnstalleerd op een plaats die een normale installatie, gebruik en onderhoud toestaat. De Klant bepaalt, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, de installatiesite van het Goed en bereidt het voor volgens de specificaties in het Contract en/of de gebruiksaanwijzing. Voor de Goederen die op het telefoonnetwerk en/of internet zijn aangesloten, moet de klant onder eigen verantwoordelijkheid een telefoonlijn en/of internet en een stopcontact van 220 V hebben dat is uitgerust tegen elektrische storingen. Er wordt formeel overeengekomen tussen de partijen dat S4I SPRL absoluut geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade veroorzaakt door een storing van de telecommunicatielijnen of het elektrisch voedingsnetwerk, evenals van het computersysteem/software. De klant verleent toegang tot de telefoonverbindingen evenals aan de computerapparatuur zolang deze nodig zijn voor de werking van het materieel en de toepassingen ervan. De klant zorgt ervoor dat alle infrastructuur, zoals de bekabeling en de IT-apparatuur die nodig zijn voor de installatie en bediening van het materieel, aanwezig zijn. Bij ontbreken van een dergelijke aanwezigheid, behoudt S4I SPRL zich het recht voor om een tweede interventie aan de klant in rekening te brengen met het oog op de installatie en dit in overeenstemming met de geldende tarieven – € 40,00 exclusief BTW.

Huurcontract

Elke bestelling die zal afgesloten worden met een «lease» – of «verhurings»contract met een derde partij moet worden afgesloten binnen de 30 dagen na ondertekening van de bestelbon. Onder afsluiting wordt verstaan dat het dossier volledig en in orde is en dus aanvaard en verwerkt door de derde partij die eigenaar is van het «lease» – of «verhurings»contract. Door een bestelling te ondertekenen in het kader van een «lease» – of «verhurings»contract aanvaardt de klant zonder voorbehoud de algemene voorwaarden van dit contract. Ingeval het contract niet binnen de vastgestelde tijden wordt gesloten, factureert S4I SPRL de klant zonder ingebrekestelling, het volledige bedrag van de factuur dat normaal naar de derde partij wordt verzonden, verhoogd met eventuele kosten van vertragingen berekend vanaf 30 dagen na ondertekening van het genoemde contract. Hoe dan ook, in het geval dat de derde partij de door S4I SPRL uitgegeven factuur niet binnen 15 dagen betaalt, blijft de ondertekenaar de enige persoon die aansprakelijk is voor de factuur. Deze bedragen zijn onherleidbaar en niet onderworpen aan de voorwaarden voor beëindiging  van het tabblad Schadeclaims sectie 8. Voor elk contract met betrekking tot een aanvraag voor verhuring gedaan aan een financiële partnerinstelling (derde partij) en geweigerd door de partner, gaat de aanvraag automatisch over in verhuring S4I PaySmart gefactureerd tegen de eerder vastgestelde prijs en met behoud van dezelfde tijdsduur en verbintenis van de partijen – Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing in het geval van  een PAYSMART-verhuring.

1. In geval van voortijdige verbreking van een «verhurings» of «lease» contract met een derde partij

Heeft de klant kennisgenomen van de algemene voorwaarden van het genoemde contract en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren en, indien nodig, de schadevergoeding te betalen voor de voortijdige verbreking evenals voor de restwaarde die overeenkomt met het percentage dat is gedefinieerd in het genoemde « verhurings»contract. De klant ontvangt aan het einde van het contract een factuur van het gedeelte van de derde partij die de terugkoop van het contract bepaalt.

2. Aan het einde van een «verhurings-» of «lease»contract verbindt

de klant zich ertoe de restwaarde te betalen die overeenkomt met het in het genoemde contract bepaalde percentage om te kunnen overgaan tot de eigendomsoverdracht. Aan het einde van een «verhurings-» of «lease»contract heeft de klant de keuze om de restwaarde te betalen die overeenkomt met het percentage bepaald op het genoemde contract om te kunnen overgaan tot de eigendomsoverdracht of om een nieuw verhuringscontract met nieuw materieel te starten.

3. Zekerheid

Elk VERHURINGS-contract gaat vergezeld van een OMNIUMverzekering die het gehuurde materieel dekt. Deze verzekering is verplicht en kan worden opgenomen in de polis van de klant. (zie voorwaarden VERZEKERING VAN HET MATERIEEL – In het geval van een verhuring aangeboden door een derde partij (financiële instelling) zal de OMNIUMverzekering gefactureerd worden door een derde partij op een niveau van 5% van de waarde van de bestelling, tenzij de klant de eerste pagina van zijn polis levert met betrekking tot de plaats(en) waar het gehuurde materieel zal worden gebruikt.