L.A.W.

IN AANVRAAG VOOR FYSIEKE VERKOOP

Elke geplaatste bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke naleving van deze voorwaarden door de klant, zonder enige beperking of voorbehoud.

1. Toepassingveld van deze voorwaarden en onderwerp van het contract

Elk contract gesloten tussen de vennootschap Smart 4 Invest SPRL (genaamd S4I SPRL) en een klant met een europees btw-nummer en/of een BCE-nummer. De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op elke bestelling die de vermelding “LOC S4I PAYSMART” draagt, alsook op elke andere dienst of elk ander product dat door de vennootschap S4I SPRL wordt geleverd in het kader van haar activiteiten die vooraf in haar statuten zijn gedefinieerd. Contracten of een “Huuraanvraag” die om welke reden dan ook geweigerd zijn (insolvabiliteit van de klant, negatieve score, Start-up) gaan automatisch over op S4I PAYSMART verhuur, onder dezelfde voorwaarden (63 maanden). Elk contract dat met de KLANT wordt gesloten en betrekking heeft op de volgende diensten:

 • Levering van elektronische appartuur
 • Accessoire, speciale installatiediensten
 • Bedrading, IT, elektriciteit,
 • Software onderhoud,
 • Techische interventie,
 • Kassasysteem, Cloud Computing, Cloud Server


Elk met de klant gesloten contract dat betrekking heeft op het gebruik van een computersysteem van welke aard dan ook, al dan niet aangesloten op het internetnetwerk. Voor elke huuraanvraag past S4I SPRL de onderhavige bijzondere voorwaarden toe, die een aanvulling vormen op de algemene voorwaarden die bij de bestelbon zijn gevoegd, de klant aanvaardt ze en is zich ervan bewust dat ze integraal deel uitmaken van het contract.

2. Oplevering van het materieel
 • Leveringskosten
 • De installatie en/ of configuratie van de apparatuur zijn voor rekening van de klant, behalve voor anders bepaald in de Bijzondere voorwaarden of de oorspronkelijke aankooporder.


De niet-naleving van de leverings- of beschikbaarheidstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot een vervroegde beëindiging van het contract door de klant. De klant dient het installatiebewijs te ondertekenen op het moment van installatie. Als de handtekening het installatiebewijs overschrijdt, vormt het gebruik van de Apparatuur door de klant de aanvaarding van de installatie en de service aangeboden door S4I SPRL.

3. Facturatie van huurgelden / diensten/eenmalige & terugkerende kosten & actie in geval van onze betalingen

De betaling van de huur en de facturen voor technisch onderhoud moeten vooraf per kwartaal worden betaald, zoniet moet de factuur binnen de 15 kalenderdagen worden betaald. Verplichte driemaandelijkse automatische incasso, tenzij anders vermeld. Alle domiciliëringen gaan vergezeld van de facturen, die 4 dagen voor de inning van de domiciliëring door S4I SPRL worden verstuurd. Niet-gedomicilieerde facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de factuurdatum. S4I SPRL kan, 7 dagen na de eerste factuurherinnering, een tweede herinnering sturen met een betalingsherinnering, administratieve kosten van € 25,00 excl. BTW  – Zie punt 3 “Herinneringskosten & reactivering”. Indien de klant 7 dagen na de tweede herinnering en ingebrekestelling niet reageert, zal de schuld worden toevertrouwd aan een incassodienst die verantwoordelijk zal zijn voor het innen van deze schuld, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zullen zijn. Voor PAYSMART verhuur. De klant aanvaardt zonder enig voorbehoud het forfaitair bedrag van 99,00€ exclusief BTW  dat wordt geïnd op het ogenblik van de eerste factuur voor de administratieve behandeling, de activering en de installatie van de betaalterminal, deze factuur wordt verstuurd vanaf de ontvangst en de installatie van de uitrusting bij de klant.

 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur en 7 dagen na de 2e herinnering en ingebrekestelling, kan S4I SRL, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest eisen van 12% per jaar en de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van een bedrag gelijk aan 10% van een op de vervaldag onbetaald geblaven bedrag, met een minimumbedrag van 40 exclu. BTW


Bovendien behoudt S4I SPRL zich het recht voor om de activiteit van de apparatuur op te schorten indien en zolang de KLANT in gebreke blijft met de betaling van een factuur binnen de 8 dagen na de 2e herinnering van factuur en ingebrekestelling is verzonden naar de KLANT.

In geval van weigering van de domiciliëring zal een administratieve kost van € 25,00 excl. BTW worden aangerekend op de rekening van de huurder na de 1ste herinnering. (zie punt 3.4) De deactivering van de terminal door S4I SPRL in geval van niet-betaling gaat automatisch gepaard met het versturen van het dossier voor ophaling, waarbij eventuele bijkomende kosten aan de klant worden aangerekend.


4. Herinnerings – en activeringskosten

Voor elke factuur die meer dan 7 dagen te laat is en reeds een eerste herinnering heeft ontvangen, wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een herinneringskost van € 25,00 excl. BTW aangerekend. S4I SPRL behoudt zich het recht voor om de geleverde dienst, huur en/of technisch onderhoud te stoppen, SIM-kaart voor telecommunicatie 7 dagen na de 2e aanmaning en ingebrekestelling. De schuldvordering zal dan worden toevertrouwd aan onze incassodienst. Elke reactivering van de dienst na de onderbreking (7 dagen na de 3e herinnering en ingebrekestelling) zal aan de klant gefactureerd worden, 40,00 € excl. BTW bovenop de administratie- en aanmaningskosten en een domiciliëring of een voorschot gelijk aan 3 maanden huur (volgens de vooraf vastgelegde contractuele voorwaarden) zal door de klant betaald worden als waarborg.

5. Contractuur

Alle huurcontracten van S4I Paysmart worden gesloten voor een minimumperiode van 63 maanden vanaf de datum van ondertekening van het contract. Voor een huuraanvraag die door de partner financieringsorganisatie is geweigerd, worden de PAYSMART-voorwaarden automatisch aangepast aan de contractuele voorwaarden die in de “HUURAANVRAAG” zijn gedefinieerd, de klant verbindt zich voor de duur die eerder in de huuraanvraag is gedefinieerd – 63 maanden, behoudens andersluidende bepaling van S4I SPRL en met een schriftelijke overeenkomst.


6. Ontbinding

In het geval van een PAYSMART-huur en wanneer de klant zijn wens tot annulering te kennen geeft in afwachting van het huidige contract, is een opzegtermijn van 6 maanden vereist.

Annulering door de klant 

De klant is verplicht een opzegtermijn van 6 maanden in acht te nemen voor elke beëindig, behalve voor:

 • Faling klant, 
 • Gerechtilijk akkord,
 • Beëindiging van de activiteit (ECB-bewijs vereist voor aanvaarding),
 • Bij stopzetting van activiteit verbindt de klant zich ertoe contact op te nemen met S4I SRL voor de levering aan de koper indien nodig.


De opzeggingstermijn gaat in op de eerste werkdag van de maand die volgt op de ontvangst van de aangetekende brief, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt. In geval van een lopend contract verbindt hij zich ertoe, zonder enig voorbehoud, zijn eenzijdige opzegging te compenseren met het aantal resterende maanden huur over de vooraf bepaalde periode (idem voor aanvragen voor S4I PAYSMART-huur).

Voorbeeld: Een klant met een contract voor 63 maanden, die wenst op te zeggen tegen de 40e maand, moet zijn contract uiterlijk 6 maanden voor het einde ervan opzeggen, maar moet ook voorzien in de betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan het aantal resterende maanden (24 maanden vermenigvuldigd met de maandelijkse betaling die is vastgesteld en betaald tijdens de laatste 3 maanden van de facturering).


Beëindiging door S4I

15 dagen na de tweede betaalde aanmaning en ingebrekestelling van de klant: S4I

SPRL behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen, door eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief aan de klant, en dit onmiddellijk, zonder opzegtermijn of schadevergoeding en zonder voorafgaand beroep op een rechtbank. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden door de klant. Die niet binnen 7 dagen na verzending van een ingebrekestelling per aangetekende post aan de klant is verholpen en die niet of niet meer op nuttige wijze kan worden verholpen. Als een inbreuk wordt beschouwd een ernstige vertraging van meer dan 15 dagen in de betaling van een factuur na de tweede ingebrekestelling. In geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid van de klant indien de klant als natuurlijke persoon handelt .

In geval van staking van betaling

Liquidatie, bedrijfsbeëindiging of bij faling van de klant. De klant blijft hoofdelijk aansprakelijk en verschuldigd voor de in zijn contract vermelde bedragen en verbindt zich ertoe de verschuldigde bedragen voor de gebruiksperiode te betalen, zelfs na opzegging/annulatie van het contract. S4I SPRL zal de schuld van de klant (facturatie van de resterende verschuldigde huurgelden tot de verjaardag van het einde van het contract) toevertrouwen aan een incassobedrijf 7 dagen na de 2e aanmaning en ingebrekestelling.

7. Verlies, vernietiging, aantasting, verslechtering of slechte werking van apparatuur

De klant moet S4I SPRL onverwijld op de hoogte brengen van elk defect, verlies, diefstal of

 verslechtering die van invloed is op de goede werking van de apparatuur.

In geval van schade die het gevolg is van een verkeerde behandeling

In geval van schade die het gevolg is van een verkeerde behandeling of een oneigenlijk gebruik van het apparaat en die leidt tot een totale storing waardoor het apparaat onbruikbaar wordt, stemt de klant in met betaling van het eigen risico van 399,00 euro exclusief BTW. Worden in het bijzonder beschouwd als vernietiging of verslechtering van het apparaat als gevolg van een fout of nalatigheid van de klant, de vernietiging of defect veroorzaakt door een aansluitingsfout of behandeling, door een ongeval of gebruik van het apparaat niet in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding, door een poging tot interventie of interventie, aanpassing, reparatie gelijkgesteld aan interventies niet voorzien in de gebruikershandleiding en uitgevoerd op het apparaat door de klant of door een derde partij niet goedgekeurd door S4I SPRL.

 • in dat geval kan de klant zich in geen geval beroepen op een gebrek of op de onmogelijkheid om het materieel te gebruiken om de betaling van de krachtens het contract verschuldigde bedragen of van andere bedragen die hem krachtens het contract in rekening worden gebracht, op te schorten of te stakend of om het contract zonder schadevergoeding vervoegd te beëindigen.


In afwijking van de artikelen 1724 en volgende van het Burgerlijk Wetboek ziet de klant af van het recht om van S4I SPRL schadevergoeding of schadeloosstelling te eisen, in welke vorm dan ook, als hij om welke reden dan ook (met inbegrip van een geval van overmacht) geen normaal gebruik van het materiaal kan maken, zelfs als deze situatie langer dan 40 dagen duurt.

In geval van storingen in de apparatuur die niet het gevolg zijn van een fout of nalatigheid van de klant

S4I SPRL garandeert, binnen de interventieperiode, ofwel de apparatuur te herstellen, ofwel op eigen kosten te zorgen voor de vervanging van de apparatuur door apparatuur die identiek of gelijkwaardig is aan de apparatuur, naar eigen keuze. Bij gebrek aan interventie binnen deze termijn van 5 werkdagen, wordt de facturatie van de huurprijs opgeschort voor de periode die begint op de eerste werkdag volgend op de kennisgeving van het door de Klant gemelde verzoek tot kennisgeving van een defect en op de dag van de levering van het vervangende materiaal (de “Vervangingsperiode”). Het bedrag van de huur zal worden berekend  pro rata gebruikstijd, rekening houdend met de duur van de vervangingsperiode, zonder de contractperiode te wijzigen. 

Als het materieel buiten gebruikt is ten gevolge van een hantering die het voorwerp aan het gebruik onttrekt

De klant zal een administratieve kost van €25 excl. BTW betalen voor de reactivatie van zijn nieuw toestel. S4I SPRL blijft de enige eigenaar van de apparatuur die ter beschikking wordt gesteld bij de klant, S4I SPRL verhuurt haar apparatuur aan de klant die de voorwaarden daarvan aanvaardt. S4I SPRL zal er in het kader van de onderhoudsdiensten voor zorgen dat zij binnen 5 werkdagen vanaf de melding van een door de klant gemeld defect (de “Interventietijd”) ingrijpt. De interventies van S4I SPRL worden uitgevoerd tijdens de kantooruren tussen 9.00 uur en 17.30 uur, van maandag tot zaterdag. De reparatie van de apparatuur geschiedt op kosten van de klant, zonder wijziging van de contractuele termijn. Vervanging van de apparatuur op kosten van de klant indien de apparatuur onherstelbaar is of indien de reparatiekosten hoger zijn dan de kosten van vervanging van de apparatuur. In een dergelijke hypothese kan S4I SPRL apparatuur voorstellen die identiek of gelijkwaardig is aan de te vervangen apparatuur, zonder dat de contractuele periode gewijzigd wordt, de administratieve en vervangingskosten zijn volledig ten laste van de klant, met een minimum aan te rekenen bedrag van 50,00 € exclusief BTW. Het contract kan onmiddellijk worden opgezegd zonder kosten of schadevergoeding. De beëindiging van de overeenkomst vindt plaats op de eerste werkdag na kennisgeving van de beëindiging door S4I SPRL en de huur is verschuldigd à rato van de factuurperiode die op die datum is verstreken.

8. Verplichting van de klant

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de technische specificaties van het materiaal in overeenstemming zijn met zijn behoeften. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de werking van het materiaal en voor het gebruik van het materiaal in overeenstemming met de wetten en specificaties van de leverancier, fabrikant, producent of uitgever van het materiaal. Hij dient de apparatuur met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. Hij is gehouden tot naleving van alle wettelijke verplichtingen die krachtens het toepasselijke recht op een gebruiker van dit materiaal rusten, in het bijzonder met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Hij garandeert S4I SPRL tegen elke actie door een derde die in verband zou worden gebracht met een gebruik van het materiaal dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, met de specificaties van de leverancier, de fabrikant, de producent of de uitgever van het materiaal of met de wet. De klant is als enige verantwoordelijk voor de bewaring van het materiaal en hij verbindt zich ertoe dit te bewaren om het bij het einde van het contract terug te geven zoals bepaald in artikel 12. De klant onthoudt zich van het overdragen, uitlenen, onderverhuren van de uitrusting of het overdragen van het contract zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S4I SPRL. De klant onthoudt zich ook van het verplaatsen van de apparatuur zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S4I SPRL. De klant zal aan derden, in het bijzonder aan de eigenaar van het gebouw waarin de apparatuur is geplaatst indien van toepassing, duidelijk kenbaar maken dat de apparatuur eigendom is van S4I SPRL en zal alle nuttige maatregelen nemen om de rechten en belangen van S4I SPRL te vrijwaren, in het bijzonder in geval van dreiging of uitvoering van een beslaglegging of retentierecht op de eigendommen van de klant. Hij stelt S4I SPRL per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van elk bericht van inbeslagneming dat tegen de uitrusting kan worden uitgevaardigd. De klant verbindt zich ertoe in te stemmen met het verplichte abonnement en de betaling via domiciliëring van het onderhoudscontract dat verbonden is aan de uitrusting die onder dit contract valt. De klant verbindt zich ertoe S4I SPRL een kopie van de verzekeringspolis te bezorgen om te kunnen tussenkomen. deze als een schadegeval betrekking heeft op het gehuurde materiaal (eigendom van S4I SPRL).

9. Teruggave van uitrusting
De klant verbindt zich ertoe…

de apparatuur inclusief accessoires en documentatie terug te sturen.

De klant is verantwoordelijk voor…

het vernietigen in voorkomend geval van alle op de hardware opgeslagen gegevens, met inbegrip van de wachtwoorden, alvorens deze worden teruggehaald. Zij zal niet in staat zijn te klagen over een mogelijke inname van kennis van vertrouwelijke gegevens die op de apparatuur geregistreerd blijven.

De apparatuur moet in goede staat worden teruggebracht

rekening houdend met de normale slijtage die redelijkerwijs kan worden verwacht met betrekking tot de periode van beschikbaarheid. In geval van verslechtering van de uitrusting die deze normale slijtage overschrijdt, kan S4I SPRL de klant de kosten aanrekenen die hij werkelijk heeft gemaakt om zijn uitrusting weer in orde te brengen. Deze kosten zullen niet meer bedragen dan 399,00€ exclusief BTW.

10. Verplichting van S4I sprl

S4I SPRL verbindt zich ertoe de dienst die op de bestelbon wordt voorgesteld aan de klant te leveren : verhuur of technisch onderhoud van een betaalterminal. In het geval van een Renting, S4I SPRL voert met een van haar financiële partners het Renting verzoek van een of meer elektronische betaalterminals aangesloten op een verwerver, zodat de klant zijn betalingen kan innen met een debet-of kredietkaart. De acquisitievoorwaarden van de betaling zijn specifiek voor de verwerver gekozen door de klant. S4I SPRL zijn makelaarsdienst en fungeert als doorgeefluik tussen de door de klant gekozen verwerver en de klant. Fysieke technische interventies met betrekking tot S4IPAYSMART verhuur en terminal ONDERHOUD/ TECHNISCHE BIJSTAND vinden plaats van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur* (deze tijden kunnen variëren naargelang de kalender en feestdagen). Wanneer een klant een storing signaleert, heeft S4ISPRL het recht om binnen 6 tot 12 uur na de oproep in te grijpen, maar afhankelijk van de beschikbaarheid van technisch personeel en de planning zullen deze tijden waarschijnlijk variëren. Een telefoondienst is bereikbaar via oproepdoorschakeling 7/7 van 9 uur tot middernacht, voor oproepen na 20 uur kan pas een technicus worden gestuurd vanaf de dag na de oproep om 8 uur. De klant ontvangt, op verzoek, een volledig gedetailleerd verslag van de met de S4I SPRL-apparatuur uitgevoerde operaties. Deze verslagen zijn incidenteel en geven alleen het “toezicht” op de terminal weer. Voor “ONLINE”-contracten, E-COMMERCES en onderhoudscontracten voor websites gelden speciale voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op onze website  www.debetaaloplossing.be.

Beperking van de aansprakelijkheid van S4I SPRL. 

In het geval dat S4I SPRL aansprakelijk wordt gesteld, zal het bedrag van de schadevergoeding die van de klant kan worden geëist, hetzij op contractuele of buitencontractuele basis, in hoofdsom, rente en kosten, beperkt zijn tot het geleden directe verlies dat door de klant naar behoren is vastgesteld, zonder het totale maandelijkse bedrag van de in het contract voorziene periodieke vergoedingen te kunnen overschrijden. Elke wijziging of integratie van elementen in de uitrusting wordt onmiddellijk eigendom van S4I SPRL zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding of schadeloosstelling door S4I SPRL. Geen enkele wijziging of toevoeging van software of hardware wordt aanvaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van S4I SPRL. De voorwaarden van de verwerving van de betaling zijn specifiek voor de koper gekozen door de klant. S4I SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de niet-uitvoering van een elektronische betaling op haar terminal, zolang de verantwoordelijkheid voor het fysieke materiaal niet in twijfel wordt getrokken.

11. De teruggave van de uitrusting
Ofwel door S4I SRL

Op kosten van de klant op het met de klant overeengekomen tijdstip.

Hetzij door de klant

Op de maatschappelijke zetel van S4I SPRL of op een plaats dichter bij de maatschappelijke zetel van de klant aangeduid door S4I SPRL, binnen de 5 werkdagen na het einde van het contract. Als dat niet lukt kan S4I SPRL de klant een gelijkwaardige verwijderingsbijdrage aanrekenen tot de apparatuur wordt teruggestuurd. Deze vergoeding is om de twee weken verschuldigd en wordt pro rata berekend op basis van de huurprijs die geldt op het einde van het contract. In het geval dat S4I SPRL haar materiaal niet kan terugvorderen, op welke manier dan ook, is de klant een eigen risico van 399,00 € exclusief btw verschuldigd, dat via automatische incasso wordt afgetrokken en voldoet aan de vereisten van punt 2 van deze gebruiksvoorwaarden.

Door een onderaannemer

S4I SPRL kan op elk moment de uitvoering van alle of een deel van de diensten van het contract toevertrouwen aan een onderaannemer van haar keuze.

Technische interventies

die door onafhankelijke technici worden uitgevoerd, kan S4I SPRL niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze technici wordt veroorzaakt, voor zover deze schade geen verband houden met de door S4I SPRL aangeboden diensten.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

S4I SPRL kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder voorbehoud van deze wijzigingen te laten verschijnen op haar website  www.debetaaloplossing.be. De nieuwe algemene voorwaarden worden meegedeeld op haar website en aangekondigd op de factuur. Indien dit het geval zal elke wijziging van de algemene voorwaarden van kracht worden op de 20ste van de maand waarin de voorwaarden gewijzigd worden, heeft de klant de mogelijkheid om het contract zonder schadevergoeding te verbreken, op voorwaarde dat hij zijn recht uitoefent vóór en alleen voor de betaling van de factuur van de maand die volgt op de wijziging van de voorwaarden. De klant wordt geacht hiervan ten volle kennis te hebben genomen, alle clausules te hebben aanvaard en af te zien van het gebruik van zijn aankoopvoorwaarden. Geen van de contractuele voorwaarden mag na aanvaarding van de inkooporder eenzijdig worden gewijzigd. Als er om welke reden dan ook een wijziging moet worden aangebracht, is het absoluut noodzakelijk dat de schriftelijke bevestiging van S4I SPRL wordt verkregen om deze wijziging te valideren. In het andere geval blijven de eerder op de bestelbon vermelde voorwaarden van toepassing.

13. Klantgegevens

De klant verbindt zich ertoe S4I SPRL onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contactgegevens of van zijn facturatiegegevens. S4I SPRL kan de huidige algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder voorbehoud van deze wijzigingen die op haar website  www.debetaaloplossing.beverschijnen. De klant wordt geacht hiervan volledig op de hoogte te zijn, alle clausules te hebben aanvaard en af te zien van het gebruik van zijn aankoopvoorwaarden.

14. Notificaties

Tenzij anders bepaald, moeten alle in het Contract voorziene kennisgevingen per aangetekende brief, e-mail of fax aan de in het Contract vermelde contactgegevens worden gedaan. Elke wijziging van deze algemene of bijzondere voorwaarden wordt op de website aangegeven met een toepassingsdatum, de klant die de factuur aanvaardt na wijziging, gaat akkoord met de nieuwe voorwaarden. Elke communicatie tussen de klant en S4I, moet schriftelijk gebeuren, bij aanvraag van een telefonische tussenkomst door de klant, stemt de klant ermee in geregistreerd te worden voor opleidings- en kwaliteitscontroledoeleinden. Echter, de registratie zal ook toestaan dat S4I SPRL, om al dan niet zijn doeltreffendheid te bewijzen in het kader van technische interventies voorgesteld om te herstellen / activeren / reparatie / oplossen van problemen een dienst aangeboden door S4I SPRL. De klant stemt in met het gesprek van de telefoonopnames van de contacten die hij kan hebben met S4I SPRL voor een minimum periode van 3 jaar op de servers van S4I SPRL en kan op elk gewenst moment vragen dit te verwijderen, te verplaatsen of te kopiëren.

15. Privacybescherming
De persoonsgegevens die worden meegedeeld aan S4I SRL, alsmede die welke zullen worden gekoppeld aan de uitvoering van het contract

zal worden verwerkt door S4I SPRL. Zij zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het contract, de facturering van de diensten, het beheer van het cliënteel en de opmaak van statistieken voor de verbetering van de diensten. S4I SPRL kan deze gegevens ook verwerken in het kader van de preventie en het beheer van fraude.

De huidige omstandigheden voldoen in gunstige zin aan de nieuwe normen

GDPR-normen van toepassing vanaf 25/05/2018 – De persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd, kunnen worden geraadpleegd en op verzoek worden gewist. – Zie bijlage op onze site: “Voorwaarden speciale GDPR WET VAN 25/05/2018′′

16. Recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander recht. Bij geschillen tussen de partijen over de geldigheid van de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of die daarmee verband houden, verbinden de partijen zich ertoe een bemiddelingsprocedure in te stellen, onder de auspiciën van Bemiddelaars. Légal (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 IXELLES, Louizalaan 65 bte 11). De bemiddeling begint uiterlijk 15 dagen na de kennisgeving van het verzoek om bemiddeling door de meest gerede partij en de duur van de bemiddeling mag niet meer dan 60 dagen bedragen, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Bij gebrek aan een minnelijke schikking worden alle geschillen tussen de partijen definitief beslecht overeenkomstig het CEPANI-reglement door één arbiter die door de Bemiddelaars.Légal wordt gekozen.

De plaats van arbitrage is Brussel en de taal van de arbitrage is het Frans, tenzij de partijen uitdrukkelijk afstand doen van dit recht, in welk geval de partijen overeenkomen de beslechting van alle geschillen toe te vertrouwen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel. Indien een Partij binnen acht dagen na het door haar ingediende verzoek tot arbitrage meedeelt dat zij er de voorkeur aan geeft de arbitrage toe te vertrouwen aan een arbitraal college van drie arbiters, wordt dit arbitraal college benoemd overeenkomstig het arbitragereglement van CEPANI.