• Version
 • Download 1
 • File Size 459.40 KB
 • File Count 1
 • Create Date 23 maart 2022
 • Last Updated 28 maart 2022

Algemene verkoopvoorwaarden voor producten en diensten van S4I


Ons privacybeleid en cookies

Privacybeleid

Waar gaat het over ?

De verwerking van uw persoonsgegevens door de vennootschap Smart4invest SPRL is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De verordening is op 20 maart 2020 in werking getreden en is met ingang van 21 maart 2020 van toepassing.

Sinds het begin van haar bestaan heeft onze onderneming de persoonsgegevens van haar klanten en vervolgens van haar internetgebruikers op redelijke wijze beheerd, zonder enige commerciële of marketingdoeleinden. In de loop van de tijd heeft onze onderneming procedures ingevoerd voor de bescherming van databanken en van de persoonsgegevens zelf.

Ons doel is om op deze manier door te gaan, zodat u erop kunt blijven vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens met respect en onder controle beheren.

Over welke persoonsgegevens hebben we het? De gegevens die Smart4invest over u persoonlijk verzamelt en hoe zij deze gebruikt. In dit verband worden alle personen die werkzaam zijn in de juridische entiteiten van de vennootschap Smart4invest en die persoonsgegevens verzamelen, "verantwoordelijken voor de verwerking" van persoonsgegevens genoemd.

Wij gebruiken ook cookies op onze website. Lees ons Cookiebeleid  voor meer informatie hierover.

Ons privacybeleid is gebaseerd op de relatie die wij met u hebben:

U hebt ervoor gekozen onze betaaloplossingen te integreren onder de voorwaarde van een contract waarin wordt aangegeven: uw volledige naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, bankrekening, foto-ID, rekeningoverzicht, enz. worden verzameld;

U koopt of huurt een fysiek goed of een dienst of beide: zoals een betaalterminal, een digitale terminal, een kassa of een ander middel om elektronische betalingen te aanvaarden, als onderdeel van een gekoppeld aanbod, bijvoorbeeld: andere persoonlijke financiële of bankgegevens kunnen worden toegevoegd in het geval van een automatische afschrijving of een beroep op een kredietinstelling. Uw persoonsgegevens worden dan doorgegeven aan deze laatste, die ook alle garanties moet bieden om ze te beschermen;

 

U neemt deel aan een wedstrijd: naast de persoonsgegevens die een deelnemer en een winnaar moeten identificeren, kan u worden gevraagd in te stemmen met andere doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens om verdere informatie van ons of van andere organisatoren van wedstrijden te ontvangen.

Welke persoonsgegevens bewaren wij en uit elke bronnen komen die ?

Wij verzamelen en bewaren verschillende soorten persoonsgegevens over u wanneer u een account aanmaakt, een goed of dienst koopt of huurt, wanneer u contact met ons opneemt in welke setting dan ook, en wanneer u onze websites, mobiele applicaties en sociaal mediapagina’s gebruikt. Al deze bronnen worden aangevuld met het gebruik van cookies.

Concreet:

Wanneer u onze websites of mobiele applicaties gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site die u vóór de onze bezocht, de functies die u wel of niet gebruikt op onze site/applicatie, of de site die u bezoekt wanneer u de ons verlaat. Zie ons  Cookiebeleid.

 

Wanneer u gebruik maakt van een sociale netwerkfunctie op onze website of applicaties, en u post op deze sociale netwerken, zal het sociale netwerk in kwestie ons voorzien van persoonlijke informatie over u.

Indien wij persoonsgegevens over kinderen zouden verzamelen, kunnen wij deze alleen valideren met de daadwerkelijke toestemming van de ouders.

Waaromen hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens ?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die u systematisch worden voorgesteld met uw voorafgaande toestemming: om een nieuwsbrief te ontvangen, om u in te schrijven voor een publicatie, om een fysiek of digitaal product te kopen of te huren, om deel te nemen aan een wedstrijd, om een promotie-evenement bij te wonen, om informatie te delen, enz. Maar ook voor colportagedoeleinden en voor situaties waarin de wet dat vereist. In een contractueel kader kunnen wij bijvoorbeeld, afhankelijk van de aard van onze dienstverlening, uw persoonsgegevens of factureringsgegevens opnemen.

 

Concreet:

Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, om betaling te verkrijgen en om u een klantendienst te verlenen;

Om onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen, zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk:

Marktonderzoek en analyse om onze producten en diensten te verbeteren en te personaliseren; commerciële prospectie; om fraude, misdrijven of overtredingen te voorkomen of op te sporen, of ongeoorloofd gedrag bij het gebruik van onze netwerken, onze fysieke of digitale diensten en om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te verzekeren; om onze intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, inhoud, enz.) of die van onze Partners, Ontvangers of Onderaannemers te beschermen; om uw profiel op te stellen (zonder noodzakelijkerwijs persoonsgegevens te gebruiken) om ons te helpen onze diensten voor u te personaliseren.


Delen wij uw persoonlijke gegevens ? Met wie en waarom ?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met andere entiteiten of organisaties voor commerciële doeleinden. In overeenstemming met de Algemene Verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan een dergelijke uitwisseling alleen plaatsvinden met uw toestemming en op voorwaarde dat er een overeenkomst met ons bestaat en dat deze overeenkomst voorziet in hetzelfde respect als de onze wat de bescherming van persoonsgegevens betreft.

 

Hetzelfde kan gelden voor partners die grote spelers zijn in de digitale wereld (met name Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft) en die zeer belangrijke diensten leveren aan internetgebruikers maar ook aan bedrijven (doelgroepanalyse, positionering van reclame, enz.). In principe zijn deze spelers verplicht om, net als wij, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Shield (EU-US Data Protection Shield) na te leven. In deze bijzondere context waarin het machtsevenwicht werkelijk uit balans is, verbindt Smart4inves zich er evenwel toe de doorgifte van persoonsgegevens uitsluitend binnen Europa te verrichten en deze zoveel mogelijk te beperken indien zij vaststelt dat de door deze actoren ingevoerde bescherming leemten vertoont of dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor de onderneming Smart4invest uw toestemming heeft gekregen. Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft zijn ook "voor de verwerking verantwoordelijken" en staan derhalve volledig achter hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Smart4invest zal haar eigen verantwoordelijkheden nemen, beperkt tot haar eigen handelingen bij de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de bescherming die zij heeft vastgesteld.

Uw toestemming en uw rechten

De bescherming van uw aan ons gevraagde persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming om deze voor gebruik aan ons door te geven.

Uw toestemming zal worden gevraagd, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen.

Contact met u op te nemen met aanbiedingen van producten of diensten, via e-mail, push- of webnotificaties, het versturen van SMS, of sociale netwerken;

U locatie gebaseerde diensten aan te bieden, zodat wij u binnen een bepaald kader live push-informatie kunnen sturen.

Smart4invest biedt u aan een profiel in te vullen voor het gebruik van een website of dienst. In dit verband staat het u vrij uw persoonsgegevens zelf te beheren. Sommige persoonsgegevens zijn echter nog steeds verplicht aan ons mee te delen om een echte dienstverlening mogelijk te maken.

De Algemene Regels voor de Bescherming van Persoonsgegevens zijn opgesteld om uw rechten inzake het beheer van uw persoonsgegevens te versterken. U hebt dus verschillende rechten:

het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht op (i) bevestiging dat de gegevens worden gebruikt en (ii) mededeling van de gebruikte gegevens die aan de Ontvangers zijn/zullen worden meegedeeld; het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken; het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te rectificeren of te corrigeren; het recht om persoonsgegevens te wissen wanneer zij niet of niet langer worden gebruikt, in geval van onrechtmatig gebruik of intrekking van de toestemming; het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger); het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, dat bestaat uit een verzoek om persoonsgegevens hetzij aan de betrokkene zelf, hetzij aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, zodat deze zijn dienst kan verrichten; het recht om het gebruik van persoonsgegevens te beperken.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve het RGPD Marketing- en Handelsformulier in te vullen en er daarbij op te letten dat u de nodige informatie verstrekt om elk van de betrokken rechten uit te oefenen.

Hoewel we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig evalueren, moeten we in staat zijn om :

De aanvrager precies te authentiseren. De voor de verwerking verantwoordelijken voeren een authenticatieprocedure in om te waarborgen dat de aanvrager de persoon is op wie de aanvraag betrekking heeft. Dit vereiste zou geen probleem mogen zijn wanneer een account vereist is om in te loggen. In geval van twijfel over de identiteit van de aanvrager dient de verantwoordelijke voor de verwerking echter om aanvullende informatie te verzoeken;

Voldoende tijd krijgen om te antwoorden. Het verzoek zal zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden behandeld. In het geval van een complexe aanvraag zal een verlenging met twee maanden worden toegepast.

Ongegronde of buitensporige verzoeken weigeren. Sommige aanvragen kunnen de aanvrager aan kosten blootstellen.

Indien hij weigert aan het verzoek te voldoen, zal de verantwoordelijke voor de verwerking u op de hoogte brengen van deze weigering en van uw recht om contact op te nemen met de Belgische Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Beveliging van uw informatie

Wij treffen en actualiseren voortdurend administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Enkele van de waarborgen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn firewalls en gegevensencryptie, alsmede toegangscontroles op persoonsgegevens.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de tijd die nodig is om ze te verwerken, zodat wij u de diensten kunnen verlenen waarom u verzoekt, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze moeten worden gebruikt, en voor wettelijke doeleinden die ons verplichten de gegevens te bewaren. Wij wissen uw persoonsgegevens op veilige wijze wanneer deze niet langer nodig zijn voor de beschreven doeleinden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken. Wij nodigen u dan ook uit het regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Nieuwe versies zullen worden geüpload naar onze website, waarbij de datum op de website wordt bijgewerkt. In geval van ingrijpende wijzigingen zullen wij, indien nodig, ook uw toestemming voor die wijzigingen vragen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor alle aanvullende informatie of vragen in verband met dit privacybeleid staat onze functionaris voor gegevensbescherming (of DPO) tot uw beschikking via e-mail op  info@smart4invest.com.

Category
Tags

Comments are closed

Recente reacties
  Archieven
  Categorieën
  • Geen categorieën